Privacy-verklaring

PRICO hanteert bij de uitvoering van haar werkzaamheden dit privacyreglement. Het privacyreglement dient de bescherming van de privacy van klanten zeker te stellen.

A) Toepassing
Dit reglement is van toepassing op alle gegevens over klanten die PRICO verkrijgt ten behoeve van de uitvoering van haar werkzaamheden. PRICO is ermee bekend dat deze gegevens, persoonsgegevens zijn in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van 1 september 2001 en alle daarop betrekking hebbende besluiten en bepalingen alsmede van hetgeen in Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) is bepaald.

B) Doel
PRICO zal ten aanzien van alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter kennis gekomen informatie, geheimhouding betrachten en deze informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt. Het doel is onlosmakelijk verbonden en beperkt tot de opdracht, zijnde de overeengekomen activiteiten.

C) Bewaartermijn
Klantgegevens kunnen op schrift en digitaal bewaard worden. De gegevens worden tot 4 kalenderjaren na afronding van een traject bewaard. Daarna worden deze door PRICO vernietigd.

D) Verstrekking aan derden
PRICO behandelt alle informatie over individuele klanten, die zij ten behoeve van de uitvoering van een met opdrachtgever gesloten contract verkrijgt, vertrouwelijk. Persoonsgegevens worden niet zonder schriftelijke toestemming van klanten aan derden of onbevoegden verstrekt, behalve indien dit past binnen de afspraken die zijn gemaakt in het trajectplan of indien PRICO hiertoe wettelijk verplicht is.

E) Toegankelijkheid van klantgegevens
PRICO bewaart de gegevens uitsluitend in het betreffende klantdossier, dat kan zowel op schrift als digitaal. PRICO neemt zodanige maatregelen dat deze gegevens uitsluitend toegankelijk zijn voor de medewerker(s) die belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden.

F) Bescherming privacy klant
PRICO informeert alle bij de uitvoering betrokken personen over dit privacyreglement en de behandeling van de gegevens.

G) Rechten klanten
PRICO informeert klanten bij het aangaan van de overeenkomst over de inhoud van dit privacyreglement. PRICO maakt het op eenvoudige wijze verkrijgen van een exemplaar van het privacyreglement mogelijk. Klanten hebben ten allen tijde recht op inzage van het dossier, alsmede aan wie eventueel informatie is verstrekt. PRICO verstrekt deze gegevens op eerste verzoek aan klanten.


Zevenbergen, januari 2016
Jaap van Dam